Ciljevi razvoja i primene

Sliv reke Drine predstavlja najznačajniji vodni resurs na Balkanu, a takođe poseduje najveći neiskorišćeni potencijal za proizvodnju ekološki najčistijeg oblika energije. Višenamensko korišćenje voda reke Drine bi trebalo da bude okosnica razvoja celokupnog slivnog područja, odnosno svih država u regionu.

Na slivu reke Drine su do sada izgrađeno devet značajnijih hidroelektrana i to na teritoriji Srbije (HE Zvornik, HE i RHE Bajina Bašta, HE Bistrica, HE Kokin Brod, HE Uvac i HE Potpeć), na teritoriji Republike Srpske (HE Višegrad) i na teritoriji Crne Gore (HE Piva). U bliskoj budućnosti planirana je izgradnja novih hidroelektrana na glavnom toku Drine i pritokama. Zbog brojnosti i različitosti interesa korisnika, upravljanje jednim ovakvim sistemom postaje sve složenije. To ukazuje na neophodnost postojanja  Hidro-Informacionog Sistema sliva reke Drina, sa ciljem da se omogući optimalno upravljanje vodama ove reke uvažavajući složenost i specifičnost karakteristika sistema.

Razvoj i korišćenje Hidro-Informacionog Sistema “Drina”, omogućava dolazak do značajnih saznanja o ponašanju sistema hidroelektrana na Drini u dosadašnjem periodu eksploatacije, varijantnim scenarijima razvoja u budućnosti, kao i radu u realnom vremenu  i na taj način pružiti platformu za brzo, pouzdano i jednostavno donošenje odluka.

Kratkoročno, omogućiće se optimalno upravljanje u sadašnjem stanju izgrađenosti (elektroenergetske kompanije u različitim državama, sa različitim interesima, u uslovima veoma izražene neravnomernosti prirodnih doticaja i potreba konzuma).

Dugoročno, stvoriće se uslovi za višenamensko korišćenje voda na slivu reke Drina, kako za angažovanje ovog veoma atraktivnog hidropotencijala za proizvodnju električne energije, tako i za upotrebu vode i za druge namene, uz smanjenje rizika i neizvesnosti u vezi sa prekograničnim vodnim resursima (zagađenje, odbrana od poplava, uzvodne odnosno nizvodne konkurentne namene i dr.).

Može se reći da je strategijski cilj izrade i primene distribuiranog Hidro-Informacionog Sistema Drina (“HIS Drina“) stvaranje uslova za optimalno upravljanje vodnim resursima i rešavanje postojećih i potencijalnih konflikata u regionu u vezi neusklađenosti interesa i razvojnih projekata u različitim državama, lokalnim zajednicama, kompanijama i drugim subjektima na slivu Drine. Na taj način će se pružiti transparentna i nezavisna pomoć prilikom upravljanja slivom, uskladiće se zahtevi u pogledu proizvodnje električne energije, vodosnabdevanja, navodnjavanja i ostalih namena, uz smanjenje rizika od poplava i poboljšanje kvaliteta vode.

Detaljni ciljevi razvoja i primene ovakvog sistema su sledeći:

 • Pružanje informacija u realnom vremenu o stanju vodnih resursa na slivu Drine zainteresovanim subjektima, odnosno promovisanje sistema za osmatranje i informisanje o vodama sa pristupom preko Interneta.
 • Podrška procesu odlučivanja na distribuirani način u okviru upravljanja slivom reke Drine, uspostavljanjem i promovisanjem sistema za koordinaciju i saradnju između lokalnih, regionalnih i nacionalnih (prekograničnih) subjekata.
 • Povećanje efikasnosti prilikom zajedničkog (grupnog) donošenja odluka na slivu Drine, korišćenjem softverskih alata (simulacija, optimizacija, predviđanja i vizuelizacija) kao praktičnog sredstva podrške tokom pregovora.
 • Donošenje najpovoljnijih operativnih upravljačkih odluka u kriznim situacijama (periodi povodnja, malovodni periodi, havarijske situacije u slivu itd).
 • Stvaranje uslova za izbor optimalnih rešenja integralnog uređenja, zaštite i korišćenja voda sliva reke Drine uzimajući u obzir ciljeve svih korisnika prostora.
 • Praktične preporuke, usmerene ka krajnjim korisnicima, u vezi konkretnih pitanja, planiranja i upravljanja vodnim resursima u fazi razvoja sistema.
 • Doprinos ostvarenju standarda preciziranih evropskom “Okvirnom direktivnom o vodama“ i “Konvencijom UN o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera”;
 • Edukacija stručnog kadra, putem distribucije rezultata razvoja i primene sistema za podršku odlučivanju u vidu naučnih i stručnih publikacija.
 • Ostvarivanje obaveštenosti, razumevanja i učešća javnosti u procesu upravljanja i zaštiti vodnog okruženja.

Generalno, “HIS Drina“ bi trebalo da postane informaciono-upravljački sistem, posvećen potrebama svakoga ko donosi odluke ili razume i ocenjuje posledice odluka, koje mogu da utiču na vodoprivredu i okruženje na slivu Drine. Pojedinac koji donosi odluke može biti funkcioner na lokalnom, odnosno državnom nivou, rukovodilac komunalnog preduzeća, rukovodilac iz privrede, državni administrator, pripadnik regionalne organizacije, komercijalni ili akademski konsultant koji je savetnik bilo kog od ovih subjekata ili građanin kao privatno lice koje želi da učestvuje u procesu odlučivanja.

Uloga Hidro-informacionog sistema “Drina” je da omogući da se tri osnovne aktivnosti  koje su objedinjene u proces upravljanja eksploatacije hidro-potencijala i vodnih resursa na slivu reke Drine. Ove aktivnosti su:

 • sistematizacija, akvizicija, arhiviranje i pristup podacima (podaci),
 • modeliranje i simulacija relevantnih procesa (simulacija) i
 • podrška odlučivanju u operativnom upravljanju i strateškom planiranju (odlučivanje).
HIS