HIS Drina Razvoj

JP “Elektroprivreda Srbije” i Institut za vodoprivredu “Jaroslav Černi” su početkom 2002. god. pokrenuli izradu Hidro-informacionog sistema “Drina”.

Prva faza izrade Simulacionog modela sliva reke “Drine” realizovana je u toku 2002. godine, u Institutu za vodoprivredu “Jaroslav Černi” u saradnji sa Mašinskim fakultetom iz Kragujevca, a na osnovu ugovora sa JP “Elektroprivreda Srbije”. Realizaciju prve faze ovog značajnog projekta finansijski je pomoglo i Ministarstvo za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije.

Relevantne institucije iz različitih Republika koje se nalaze na slivu reke Drine su 2003. godine potpisale Protokol o namerama zajedničke izrade Hidro-informacionog sistema ”Drina”. Institucije – potpisnice protokola su: Ministarstvo poljoprivrede i vodoprivrede Republike Srbije, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Crne Gore, JP “Elektroprivreda Srbije”, Beograd, JMDP “Elektroprivreda” Republike Srpske, Trebinje, Elektroprivreda Crne Gore A.D, Nikšić i Institut za vodoprivredu “Jaroslav Černi”, Beograd. Institucije – potpisnice protokola su konstatovale da realizacija Hidro-informacionog sistema “Drina” predstavlja razvojni projekat od posebnog značaja za sve zainteresovane subjekte na slivu Drine i saglasile se da postoji zajednički interes da u realizaciji Hidro-informacionog sistema Drina učestvuju sve navedene institucije, a prema jedinstvenom programskom zadatku. Način finansiranja realizacije projekta, modaliteti raspolaganja ostvarenim rezultatima, kao i sva ostala prava i obaveze koje proističu iz zajedničke realizacije, bili bi regulisani međusobnim ugovorima.

Ugovori o daljoj realizaciji Hidro-informacionog sistema “Drina” su formirani samo između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije – Republičke direkcija za vode, JP “Elektroprivreda Srbije” i Instituta za vodoprivredu “Jaroslav Černi”. Na taj način su obezbeđeni uslovi za dalji razvoj Hidro-informacionog sistema “Drina”, koji se od 2002 godine do danas odvija u Institutu za vodoprivredu “Jaroslav Černi” u saradnji sa Mašinskim fakultetom iz Kragujevca.

Rezultat sledeće faze je bio softver i dokumentacija pod naslovom: Hidro-informacioni sistem “Drina” – Simulacioni model – verzija 2.0. Stručni Savet EPS-a je 10.11.2005.godine usvojio napred navedeni softver i dokumentaciju. Na istom Stručnom Savetu je preporučena primena i dalji razvoj HIS-a Drine, sa naglaskom potrebe da se kod krajnjih korisnika (Drinske i Limske elektrane) formiraju odgovarajuće službe koje će koristiti softver i da se pripreme projekti implementacije HIS Drina.

Na osnovu Ugovora iz 2005. godine, između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije – Republičke direkcije za vode i Instituta za vodoprivredu “Jaroslav Černi”, urađeno je unapređenje softvera, kao i predmetna dokumentacija, pod naslovom: Hidro-informacioni sistem “Drina” – Simulacioni model – verzija 2.1. Ova verzija je takođe urađena u Institutu za vodoprivredu “Jaroslav Černi” u saradnji sa Mašinskim fakultetom iz Kragujevca, a od 2005. godine i sa Građevinskim fakultetom iz Beograda.

Na osnovu Ugovora između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije – Republičke direkcija za vode i Instituta za vodoprivredu “Jaroslav Černi” iz 2005. godine, urađeno je unapređenje softvera, kao i prateća dokumentacija, pod naslovom: HIS „Drina“ – Simulacioni model – verzija 2.1.

Treća faza realizacije HIS „Drina“  je započeta Ugovorom između Republike Srbije – Republičke direkcije za vode od 15.12.2006.godine, JP „Elektroprivreda Srbije” od 28.11.2006. godine, PD Drinsko-Limskih HE od 06.12.2006. godine i Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi.

Nastavak realizacije HIS „Drina“ je nakon toga bio usporen zbog toga što JP „Elektroprivreda Srbije” nije bila u mogućnosti da pravovremeno obezbedi sve neophodne podloge (podaci u realnom vremenu o hidro-meteorološkim i ostalim relevantnim osmatranjima koje u slivu Drine, tehnička dokumentacija o mernim stanicama, evidencije na objektima (dotok u akumulacije, količine zahvaćene vode, nivoi u akumulacijama i nizvodno od brana, proizvedena energija, vreme i način rada agregata hidroelektrana, količine ispuštene vode, kvarovi, ponašanje opreme, itd.).

Krajem 2009. god. su stekli uslovi za nastavak razvoja HIS „Drina“. JP „Elektroprivreda Srbije“ je formirala odgovarajući projektni zadatak, nakon čega je, početkom marta 2010. sklopila ugovor sa Institutom “Jaroslav Černi” za realizaciju tzv. faze 3.1 razvoja HIS „Drina“.

U vezi sa tim, imajući u vidu dosadašnje rezultate razvoja HIS „Drina“ – III faza, i s tim u vezi potpuno jasno precizirano stanje raspoloživih informacija, zatim dinamičan razvoj u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija koji  se odigrao u dosta dugom periodu zastoja, kao i potrebnu kompatibilnost sa drugim aktuelnim projektima (kao što je HIS Vlasina 2. faza i Vodoprivredni Informacioni Sistem Srbije – VIS Srbije) koji se u međuvremenu veoma uspešno razvijaju, Institut Jaroslav Černi i JP Elektroprivreda Srbije su konstatovali da bi dinamika razvoja HIS „Drina“ trebalo da bude u određenoj meri modifikovana. Iz tih razloga je izvršena redefinicija nekih aktivnosti iz programskog zadatka za izradu HIS „Drina“ – III faza i njegovo proširenje u smislu konkretizacije formirane softverske i informatičke platforme, tako da se formira funkcionalan sistem orijentisan ka: korisniku (korisničke aplikacije), ka sistemskom izvršavanju u realnom vremenu (servisi), kao i specijalizovanom administriranju (off-line alati). Ovakav sistem je postavljen tako da se razvija prema principima savremene otvorene softversko-hardverske arhitekture koja sadrži međusobno povezane softverske komponente različite namene izgrađene nad distribuiranim relacionim bazama podataka. Ovakav sistem u potpunosti obezbeđuje precizne mehanizme preuzimanja podataka iz različitih izvora, njihovu validaciju, obradu i arhiviranje, kao i softverske komponente za brz i bezbedan pristup podacima od strane korisnika ili od strane specijalizovanih HIS aplikacija namenjenih pružanju podrške u upravljanju sistemom kako na operativnom nivou, tako i u pogledu budućeg razvoja na slivu.

Uporedo sa navedenim neposrednim aktivnostima na razvoju HIS „Drina“, 2008. godine je započet projekat „Razvoj i primena hidroinformacionih sistema u cilju povećanja energetske efikasnosti u upravljanju hidropotencijalom u Republici Srbiji„ koji finansiraju Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj i Republička direkcija za vode a koji se u jednom svom delu (1/3) odnosi na sliv reke Drine i koji je u velikoj meri kompatibilan sa razvojem HIS „Drina“.

Nakon započinjanja izrade predmetne studije za potrebe JP “Elektroprivreda Srbije”, Institut za vodoprivredu “Jaroslav Černi” je 14. decembra 2010. godine sklopio Ugovor o realizaciji “Hidroinformacionog sistema Drina četvrta faza”, za potrebe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republičke direkcije za vode, koji je visoko kompatibilan sa izradom HIS “Drina 3a faza” i u okviru kojeg je predviđena harmonizacija “Hidroinformacionog sistema Drina” i “Vodoprivrednog informacionog sistema Srbije”.