Funkcionalna struktura

Hidro-Informacioni Sistem „Drina“ je organizovani skup podataka i softverskih komponenti, koji se oslanja na odgovarajuću opremu i hardver, i koji se nalazi u službi namenski obučenih tehničkih lica.

HIS „Drina“ se sastoji od skupa softverskih komponenti različite namene koje su izgrađene nad distribuiranim relacionim bazama podataka, a po svom dizajnu orijentisane: na korisničku upotrebu (aplikacije) ili na sistemsko izvršavanje u realnom vremenu (servisi), kao i na specijalizovano administriranje (off-line alati).

Da bi HIS “Drina” mogao da odgovori na sve zahteve koji mu eksperti mogu postaviti, neophodno je da poseduje određen skup funkcionalnosti koji se ogleda u većem broju servisa i namenskih aplikacija. Obzirom da je HIS “Drina” zasnovan na mehanizmima koji dozvoljavaju neometan razvoj novih servisa i aplikacija, kao i različitih modela, može se govoriti o tekućem stepenu razvoja sistema.

Na slici ispod su prikazane osnovne četiri grupe funkcija (servisa i aplikacija) koje čine HIS:

  • upravljanje podacima,
  • distribuirani hidrološki model,
  • hidrološka prognoza i operativno upravljanje i strateško planiranje.
HIS2