Hardverska rešenja

Hidro-Informacioni Sistem „Drina“ je organizovani skup podataka i softverskih komponenti, koji se oslanja na odgovarajuću opremu i hardver, i koji se nalazi u službi namenski obučenih tehničkih lica.

U tom smislu Hidro-Informacioni Sistem „Drina“ se sastoji sledećih podsistema: centralnog servera, većeg broja akvizicionih servera i većeg broja serversko-klijentskih funkcionalnih celina koje se nazivaju korisnički podsistemi (koji čine korisnički server i određen broj specijalizovanih HIS programa koji kao klijenti pristupaju korisničkom serveru).

Implementaciju HIS “Drina” kao kompleksnog informatičkog rešenja neophodno je podeliti na nekoliko koraka. U okviru jednog koraka stiču se tehnički uslovi za uspostavljanje funkcionalnog rada određenih delova sistema. Pristup implementaciji postupno u koracima je neophodan obzirom i na interakciju sa drugim sistemima (merni SCADA sistemi na objektima, VIS i sl.) i potrebnim preduslovima za povezivanje sa istim.

Servisno orijentisani pristup razvoju HIS-a dozvoljava korišćenje HTTP protokola koji i potpunu fleksibilnost modula, čime se olakšava i virtualizacija servera, odnosno rad sistema na postojećoj infrastrukturi. Na taj način se sistem može uvesti u test fazu bez preduslova za nabavkom kompletne opreme, pa se na dalje o instalaciji servera govori bez obzira na tip instalacije: virtuelna mašina ili fizički server.

Centralni server će se nalaziti na lokaciji Drinskih HE i biće administriran od strane tehničkog osoblja. Na istoj lokaciji će se nalaziti i akvizicioni server koji ima za zadatak prikupljanje podataka sa SCADA sistema kao i izvršavanje servisa ručnog unosa. Servi ručnog unosa bi opsluživao operater na istoj lokaciji. Obzirom da je za ručni unos potrebno ostvariti vezu preko HTTP protokola sa ovim akvizicionim serverom, ne postoji potreba instalacije novog servera ukoliko se pojave novi operateri na drugim lokacijama poput Limskih HE. Na lokaciji Drinskih HE nalaziće se i korisnički server za podršku korisničkom podsistemu. Jedan takav server biće instaliran i u prostorijama Republičke direkcije za vode.

Fizička implementacija  HIS “Drina” ver 3.1

Softverska platforma

Softveri na akvizicionom serveru

 • Softveri za akviziciju podataka
 • Softveri za obradu i validaciju podataka
 • Sotveri za transfver podataka

Softveri na centralnom serveru

 • Softveri centralne baze podataka
 • Softveri on-line servisa
 • Softveri off-line alata

Softveri na korisničkom serveru

 • Softveri off-line alata

Specijalizovane HIS aplikacije

 • Softver za pregled podataka
 • Softver za hidrološke analize
 • Softver za strateško planiranje
 • Softver za oper. upravlj. Drinskim HE
 • Softver za oper. upravlj. Limskim HE
 • Interfejs prema opštim programima